Cuproking (trobazni bakar sulfat 360 g/l)

MSDS

Uputstvo