Naziv preparata: OXON 75WG
Klasa: herbicidi
Kultura: soja
Namena: selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu soje.
Aktivna materija: oksasulfuron 750 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule.
Način delovanja: spada u grupu inhibitora acetolaktat sintetaze (ALS), sprečava sintezu aminokiselina. Biljka ga usvaja listom i korenom, kreće se do meristemskih tkiva gde odovodi do prestanka rasta.
Karenca: obezbeđena vremenom primene.

MSDS 

Uputstvo

Etiketa